Sơ đồ tổ chức

Với số lượng lao động gồm 79 CBCNV, trong đó 9 cán bộ trình độ trên đại học và có gần 60% có trình độ Đại học chủ yếu thuộc các chuyên ngành như: Vật liệu, kinh tế, Kiến trúc sư, Kết cấu, Xây dựng, Silicat, VLXD, Cơ khí - Điện... trong những năm qua, đội ngũ CBCNV Công ty đã thực hiện nhiều công trình tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công các công trình dân dụng và công nghiệp, được khách hàng và đối tác đánh giá cao

.Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty được bố trí theo Sơ đồ sau:

Sơ đồ bộ máy tổ chức công ty cổ phần máy và thiết bị Nguyên Tùng

HỨC NĂNG CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ, BỘ PHẬN CÔNG TY:

1. Hội đồng Quản trị:

Gồm 05 thành viên, là cơ quan quản lý Cụng ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Tổng Giám đốc Công ty:

Là người đại diện theo Pháp luật của Công ty; điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

3. Ban Kiểm soát:

Gồm có 3 thành viên, thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

4. Phòng Tổng hợp:

Đây là đơn vị có chức năng tổng hợp và quan trọng trong Bộ máy quản lý và điều hành sản xuất của Công ty, có chức năng, nhiệm vụ như sau:

- Chức năng hành chính tổ chức: Là đơn vị tham mưu và tổ chức, thực hiện  quản lý các lĩnh vực: tổ chức lao động, đào tạo, tiền lương và chính sách đối với người lao động, thực hiện công tác hành chính quản trị, quản lý vật tư, tài sản, đầu tư XDCB của Công ty, công tác quân sự, phòng cháy chữa cháy và công tác quản lý tổ xe và công tác xuất bản và một số công việc khác theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc.

Thư ký cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của công ty theo điều lệ của công ty.

- Chức năng kinh tế - kế hoạch - thống kê: Là đơn vị tham mưu và trực tiếp thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc về việc Quản lý nghiệp vụ, tham mưu trong công tác Marketing, hợp đồng kinh tế, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, hướng dẫn tổ chức triển khai giám sát thực hiện hợp đồng, kế hoạch đã được duyệt, thực hiện công tác báo cáo thống kê theo quy định và một số công việc khác theo sự chỉ đạo của Giám đốc.

- Chức năng quản lý kỹ thuật: Quản lý nghiệp vụ, tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý kỹ thuật điều hành sản xuất, đảm bảo sản phẩm và dịch vụ của Công ty cung cấp cho các khách hàng đạt tiêu chuẩn theo quy định. Chủ trì công tác lập, kiểm tra và thực hiện công tác ISO, thông tin KHKT và XDCB, công tác lưu trữ tài liệu và thư viện.

- Chức năng quản lý và duy trì hoạt động của tòa nhà VG:

    + Tham mưu cho lãnh đạo Công ty và chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các công tác có liên quan để đảm bảo hoạt động của toàn bộ Toà nhà, quản lý toàn bộ phần diện tích chung và trang thiết bị chung của Toà nhà (Sảnh tầng 1, toàn bộ khu vực hành lang, thang bộ, thang máy các tầng, tầng 10, tầng 11 và các tầng kỹ thuật của tòa nhà… không bao gồm các trang thiết bị do CCBM và JR đầu tư riêng).

    + Dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc công ty, tham gia cùng các đơn vị có chức năng trong Công ty CCBM và JR trong việc cho thuê văn phòng. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong công ty trực tiếp giao dịch với các đơn vị thuê theo đúng Hợp đồng ký kết.

5. Phòng Tài chính - Kế toán:

Là đơn vị trực thuộc, tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý Tài chính - Kế toán đảm bảo theo đúng pháp luật và mục tiêu sản xuất kinh doanh của công ty;

- Thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích số liệu, các thông tin kinh tế, tài chính dưới các hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động, bằng các báo cáo tài chính cho Giám đốc công ty, HĐQT và các đơn vị quản lý Nhà nước;

- Tham mưu cho Giám đốc chủ trì  thực hiện xây dựng và giám sát việc thực hiện các qui chế quản lý tài chính trong nội bộ Công ty theo đúng pháp luật hiện hành.

6. Ban quản lý  Toà nhà VG Building:

Ban quản lý tòa nhà VG Building là một bộ phận của Công ty, hoạt động thông qua ban điều phối của CCBM và JR.

7. Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật và Công nghệ:

Là một trong những trung tâm tư vấn truyền thống của CCBM, tập hợp rất nhiều chuyên gia đầu ngành về công nghệ vật liệu xây dựng, đặc biệt là trong lĩnh vực xi măng.

8. Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật và Xây dựng:

Trung tâm Tư vấn kỹ thuật và Xây dựng được thành lập ngày 19/09/2011, là một trong những trung tâm tư vấn truyền thống của CCBM, Trung tâm Tư vấn Kỹ thuật và Xây dựng hội tụ rất chuyên gia giỏi trong lĩnh vực xây dựng.

9. Trung tâm Tư vấn Mỏ - Địa chất:

Trung tâm Tư vấn Mỏ - Địa chất là một trong những trung tâm tư vấn truyền thống của CCBM. Trung tâm có rất nhiều chuyên gia giỏi trong lĩnh vực Mỏ, khai thác mỏ.

10. Ban Kinh doanh và Đầu tư:

Ban Kinh doanh và Đầu tư là đơn vị được thành lập năm 2011, là đơn vị trực thuộc, trực tiếp thực hiện chức năng kinh doanh của Công ty.